«Εξωτερική Αξιολόγηση» στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων Ολοήμερων Σχολείων
τών 2013-2014 και 2014-2015» των πράξεων
«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)»
στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΕΣΠΑ 2007-2013
2%
Έξοδος από την έρευνα
 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ
«ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας πεδίου στο πλαίσιο των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)». Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε γονείς των μαθητών των Ολοήμερων Δημοτικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, τηρώντας τους κανόνες της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν θα περιλαμβάνει προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 30’.